Thực hiện Quyết định số 4504/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 2355/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 của Bộ GTVT; Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải; Kế hoạch số 9156/KH-BGTVT ngày 14/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”.

MỤC ĐÍCH

Nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC của Bộ GTVT, chia sẻ thông tin về CCHC giữa các cơ quan, đơn vị
Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đối với các nhiệm vụ CCHC của Bộ GTVT