Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 4504/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT; Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 2709/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ GTVT; Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác CCHC của Bộ GTVT, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019”.

MỤC ĐÍCH

Nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC của Bộ GTVT, chia sẻ thông tin về CCHC giữa các cơ quan, đơn vị
Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đối với các nhiệm vụ CCHC của Bộ GTVT